Rivers & Creeks

 • Matla

 • Bidya

 • Gomor

 • Raymongal

 • Panchamukhari

 • Chora Gaji Khali

 • Pirkhali

 • Deulbharani

 • Kusumkhali

 • Bagna

 • Gabboni

 • Ajmalmari

 • Dhulibhasorni

 • Jhingerbali